Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 462
Deze week 718
Deze maand 947
Sinds 10-2008 2892268

Rangtelwoorden - Rangtelwurden
 

1e earste
2e twadde
3e tredde
4e fjirde
5e fiifde
6e sechde
7e sānde
8e achte
9e njoggende
10e tsiende
11e alfde
12e tolfde
13e trettjinde
14e fjirtjinde
15e fyftjinde
16e sechtjinde
17e santjinde
18e achttjinde
19e njoggentjinde
20e tweintichste
21e ienentweintichste
22e twaentweintichste
23e trijentweintichste
24e fjouwerentweintichste
25e fiifentweintichste
26e seisentweintichste
27e sānentweintichste
28e achtentweintichste
29e njoggentweintichste
30e tritichste
31e ienentritichste
32e twaentritichste
40e fjirtichste
50e fyftichste
60e sechtichste
70e santichste
80e tachtichste
90e njoggentichste
100e hūndertste
101e hūndertenienste
122e hūnderttwaentweintichste
200e twahūndertste
300e trijehūndert
400e fjouwerhūndert
500e fiifhūndertste
600e seishūndertste
700e sānhūndertste
800e achthūndertste
900e njoggenhūndertste
1000e tūzenste
1001e tūzenenienste
1243e tolvehūnderttrijenfjirtichste
2000e twatūzenste
3000e trijetūzenste
4000e fjouwertūzenste
5000e fiiftūzenste
6000e seistūzenste
7000e sāntūzenste
8000e achttūzenste
9000e njoggentūzenste
10.000e tsientūzenste
100.000e hūnderttūzenste
1000.000e miljoenste
1000.000.000e miljardste

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiisheid begjint mei twivel. "
- RenƩ Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?