Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Rangtelwoorden - Rangtelwurden
 

1e earste
2e twadde
3e tredde
4e fjirde
5e fiifde
6e sechde
7e snde
8e achte
9e njoggende
10e tsiende
11e alfde
12e tolfde
13e trettjinde
14e fjirtjinde
15e fyftjinde
16e sechtjinde
17e santjinde
18e achttjinde
19e njoggentjinde
20e tweintichste
21e ienentweintichste
22e twaentweintichste
23e trijentweintichste
24e fjouwerentweintichste
25e fiifentweintichste
26e seisentweintichste
27e snentweintichste
28e achtentweintichste
29e njoggentweintichste
30e tritichste
31e ienentritichste
32e twaentritichste
40e fjirtichste
50e fyftichste
60e sechtichste
70e santichste
80e tachtichste
90e njoggentichste
100e hndertste
101e hndertenienste
122e hnderttwaentweintichste
200e twahndertste
300e trijehndert
400e fjouwerhndert
500e fiifhndertste
600e seishndertste
700e snhndertste
800e achthndertste
900e njoggenhndertste
1000e tzenste
1001e tzenenienste
1243e tolvehnderttrijenfjirtichste
2000e twatzenste
3000e trijetzenste
4000e fjouwertzenste
5000e fiiftzenste
6000e seistzenste
7000e sntzenste
8000e achttzenste
9000e njoggentzenste
10.000e tsientzenste
100.000e hnderttzenste
1000.000e miljoenste
1000.000.000e miljardste

 

Terug naar Handige zinnen.

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.