Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

Restaurant - Restaurant
 

bediening betsjinning
zelfbediening selsbetsjinning
ober ober
serveerster servearster
koken kkje
eten ite
drinken drinke
Is deze tafel vrij? Is dizze tafel frij?
Een tafel voor personen alstublieft In tafel foar twa persoanen, asjebleaft.
Heeft u gereserveerd? Hawwe Jo reserveard?
Ik heb een tafel voor twee gereserveerd Ik ha in tafel foar twa reserveard.
Wij willen graag een tafel bij het raam Wy wolle graach in tafel by it rt
menu menu
wijnkaart wynkaart
Heeft u een keuze kunnen maken? Hawwe Jo in kar meitsje kint?
We willen bestellen Wy wolle bestelle.
Ik neem..... Ik nim....
Wat is uw specialiteit? Wat is Jo spesjaliteit?
Wat kunt u ons aanbevelen? Wat kinne Jo s rekommandearje?
Dit is niet wat ik besteld heb Dit is net wat ik besteld ha.
Eet smakelijk Lekker ite.
proost! Proast!
Is alles naar wens? Is alles nei t sin?
Ik wil graag nog wat Ik wol graach noch wat
Ober, er zit een vlieg in mijn soep! Ober, der sit in mich yn myn sop!
Weet u zeker dat dit eetbaar is? Binne Jo der wis fan dat dit ytber is?
Er zit iets ondefinieerbaars in mijn eten Der sit wat yn myn iten dat net te definiearjen is
Heeft het gesmaakt? Hat it goed smakke?
Complimenten aan de kok! Kompliminten oane kok!
Ik heb wel eens beter gegeten Ik ha wolris better iten.
Kunnen wij de rekening krijgen? Kinne wy de rekken krije?
Wij willen graag betalen Wy wolle graach betelje
Ik betaal alles! Ik betelje alles!
We delen de rekening Wy diele de rekken
rekening Rekken
fooi foai
Dit is voor u Dit is foar Jo
Houd het wisselgeld maar Hld it wikseljild mar

 

 
Citaat van de dag

"Bûter, brea en griene tsiis. - Wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.
Boter, brood en groene kaas - Wie dat niet zeggen kan is geen oprechte Fries. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.