Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag 278
Deze week 3127
Deze maand 11259
Sinds 10-2008 2047358

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Us Heit

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden
sa't wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade;
want jowes is it keninkryk
en de krêft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen.Citaat van de dag

"Ik denk, dus ik ben.
Ik tink dus ik bin. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?- Cursussen Fries CD-ROM & DVD
- Woordenboeken Fries
- Leerboeken & Taalgidsen
- Leerboek Fries met Audio CD