Agenda

 

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.


Lees verder...

De statistieken

Vandaag Duplicate entry '66810' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66811' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66812' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66813' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66814' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY' 0
Deze week Duplicate entry '66815' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66816' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'0
Deze maand Duplicate entry '66817' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66818' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'8345
Sinds 10-2008 Duplicate entry '66819' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'Duplicate entry '66820' for key 'cms_module_stat_logstrings.PRIMARY'2983429

Het Onze Vader 

 

Onze Vader Us Heit

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de Boze .
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen

Us Heit yn 'e himel,
lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
Lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn 'e himel.
Jou s hjoed s deistich brea
en ferjou s s skulden
sa't wy s skuldners ek ferjn hawwe;
en lit s net yn fersiking komme,
mar ferlos s fan 'e kweade;
want jowes is it keninkryk
en de krft
en de hearlikheid
oant yn ivichheid.
Amen.Citaat van de dag

"Al is Fryslân plat, it hat syn hichtepunten.
Al is Friesland plat, het heeft zijn hoogtepunten. "
- Fries spreekwoord -

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.